คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                                                             
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*นโยบายเศรษฐกิจ                                                                                                     
*แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                
*การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน                                                                          
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                    
*การบริหารสินเชื่อ                                                                           
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          
*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                     
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5