คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธุ์) กรมวิชาการเกษตร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธุ์) กรมวิชาการเกษตร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร      
*แนวข้อสอบ ข้อสอบไวยากรณ์ แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                            
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          
*แนวข้อสอบ การอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                 
*การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย                                           
*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ                                                                
*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                        
*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                
*ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                         
*ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                          
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์