พิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี BC-32738

280฿

รหัสสินค้า: KP-32738 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

พิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี BC-32738
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                       
*อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ             
*อุปมาอุปไมย พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                       
*คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ
*
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)
*เงื่อนไขทางภาษา  พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                            
*โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ พร้อมเจาะข้อสอบ      
*สรุปเหตุผล พร้อมเจาะข้อสอบ    
*วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเจาะข้อสอบ                                                           
*
*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)
*การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
*สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้ภาษาไม่รัดกุม การใช้คำไม่ถูกต้อง
*การเรียงประโยค
*การใช้ภาษาให้ถูกต้องและรัดกุมตามบริบทและความหมาย 3 แบบ
*เทคนิคการตอบบทความ
*ความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ
*แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญและความเข้าใจกับบทความ
*
*วิชาภาษาอังกฤษ
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ เป็นเรื่องๆ
*เจาะข้อสอบคำศัพท์ การสนทนา การอ่านบทความ
*เจาะข้อสอบรวม