คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์   
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร                                                                      
*เครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมดิน การปลูก การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์                                                    
*วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับการผสมอาหารสัตว์                                           
*วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับศูนย์บริการด้านอาหารสัตว์ (Feed Center)                 
*การบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                                     
*การตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ                                                                                
*การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า ประปา                                               
*อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์                                                                                       
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                 
*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                     
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.     
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6                                                                       
*แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 7.                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์