คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์           
*หลักการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัล                                                           
*การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                 
*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                         
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                      
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        
*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                 
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                      
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์