คู่มือเตรียมสอบนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักสื่อสารมวลชนปกิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การสื่อสารมวลชน                                                                                                   
*ความหมายของการสื่อสาร                                                                                         
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์                                                                        
*ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง                                     
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                  
*การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                         
*การผลิตสื่อ                                                                                                          
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                      
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                  
*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                            
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                      
*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                              
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                            
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                  
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนและการอ่านให้ถูกต้อง                                                           
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และประชาคมอาเซียน                              
*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 3.