คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ BB-049

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ BB-049
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                       
*การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                           
*ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ                                                            
*ความรู้ด้านจุลชีววิทยา                                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์อาหารทางด้านจุลชีววิทยา                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร                                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม