คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260฿

รหัสสินค้า: KP-32622 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม BC-32622
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                            
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                              
*พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2546          
*กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                  
*กฎกระทรวงฉบับที่ 10(พ.ศ. 2556)ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520                 
*กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่า อนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. 2547                                                                                           
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน                                                                            
*ความรู้เกี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                 
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์