คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กพ. ปริญญาโท BC-32653

280฿

รหัสสินค้า: KP-32653 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กพ. ปริญญาโท เจาะข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ  BC-32653
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                                  -อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ                        -อุปมาอุปไมย พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                                  -คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ
*
*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)           –เงื่อนไขทางภาษา  พร้อมเจาะข้อสอบ                                                                                       –โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ พร้อมเจาะข้อสอบ                  -สรุปเหตุผล พร้อมเจาะข้อสอบ                -วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเจาะข้อสอบ                     -การเปรียบเทียบข้อมูล (สดมภ์)                                      
*
*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา) –การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)              -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา                  -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้ภาษาไม่รัดกุม การใช้คำไม่ถูกต้อง             -การใช้คำราชาศัพท์ การเติมคำลงในช่องว่าง การสะกดคำ             -การเรียงข้อความ             -การอ่านสรุปความและความเข้าใจบทความ             -การอ่านจับใจความ         
*
*วิชาภาษาอังกฤษ                                                                  -รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ พร้อมคำเฉลยอย่างละเอียด 502 ข้อ              – เจาะการอ่านเข้าใจบทความ