คู่มือเตรียมสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน BB-038

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน BB-038
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                              
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479                                                           
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                            
*พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน  พ.ศ. 2535                                                          
*งานวงรอบ                                                                                                            
*การวัดมุมและปรับแก้มุม                                                                                           
*การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น                                                                                     
*การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                         
*การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                               
*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                     
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในงานเขียนแผนที่ โปรแกรม Autocad                
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และกล้องสำรวจแบบต่างๆ                                         
*แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด ชุดที่ 3.