คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                             
*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561            
* ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                           
*อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระผิด                 
*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559    
*สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่างๆ     
*การติดต่อสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
*การวางแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสมัพันธ์
*การเขียนข่าวประชาสมัพันธ์
*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว
*การผลิตสื่อ
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
*เจาะข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                         
*เจาะข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.             
*เจาะข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร บ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน