คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2552                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                    
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                 
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*การบริหารงบประมาณ                                                                                                          
*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ งานธุรการ                                                                                
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ การบริหารงาน                                                                
*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                    
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์