คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเทคนิค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างเทคนิค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ปี 2562
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม                                                                       
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์