คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี กรมการจัดหางาน BB-017

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี กรมการจัดหางาน BB-017
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์                                                               
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                           
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                           
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                               
*ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                              
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้ด้านจิตวิทยา                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน