คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2562 BB-012

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน BB-012
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                             
*แนวข้อสอบความสามารทั่วไป ด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            
*แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   
* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                               
*แนวข้อสอบการบริหารงานพัสดุ