คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. BC-32493

270฿

รหัสสินค้า: KP-32493 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. BC-32493
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                              
*รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                                                                                           
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                                                                                  
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561                                                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน                                                                              
*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน  พ.ศ. 2561                                                                                                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและ ไต่สวน พ.ศ. 2561                                                                                                       
*พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                
*พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502                     
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560                                                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง พ.ศ. 2560                                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม