คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย BB-003

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย BB-003
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office                                                           
*
Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                         
*Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                        
*Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  
*Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                          
*ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                              
*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์และการทำแผนที่                                                             
*แนวข้อสอบ สารสนเทศภูมิศาสตร์และการทำแผนที่                                                      
*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.