คู่มือเตรียมสอบ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) BB-001

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) BB-001
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์กร                                                                                                 
*ทักษะ ทัศคติ และแนวคิดในการทำงาน                                                                                       
*หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                            
*ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                                    
*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                  
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 
*การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                             
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                  
*การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                                  
*การติดตามและประเมินผล                                                                                          
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                             
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.