คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ใช้ได้ทุกระดับ ปี 2562 BC-32448

280฿

รหัสสินค้า: KP-32448 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบธนาคารออมสิน ใช้ได้ทุกระดับ ปี 2562 BC-32448
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสินและธุรกิจของธนาคารออมสิน                                                  
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                             
*แนวข้อสอบ อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ (Number Series)                                             
*แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา                                                                                  
*แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                             
*แนวข้อสอบ สถิติ  กราฟ  และการวิเคราะห์ข้อมูล                                                      
*แนวข้อสอบ การสรุปความ  อุปมา – อุปไมย  และตรรกศาสตร์                                     
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                     
*ภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                             
*ภาษาอังกฤษ
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 4.