คู่มือเตรียมสอบหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              
*การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                             
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     
*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่                                                                     
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                              
*แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.