คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์การเกษตร ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์การเกษตร ปี 2562
สารบัญ

*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                      
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร                                                                        
*เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค                                                                                  
*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค                                                             
*แนวข้อสอบ การบริหารและการจัดการ                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                         
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์