คู่มือสอบบรรณารักษ์ สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบรรณารักษ์ สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต
สารบัญ

*ประวัติศาลปกครองภูเก็ต                                                                                            
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                  
*พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                
*การบริการสารนิเทศทันสมัย                                                                                          
*การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานห้องสมุด                                                                    
*ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                               
*ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                      
*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                 
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                
*การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                 
*การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                           
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสานสนเทศ                                                                              
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                          
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์