คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง BC-32189

270฿

รหัสสินค้า: KP-32189 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง BC-32189
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง
*ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560 
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2560 
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
*เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2560-2564
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี
*เจาะข้อสอบงานธุรการ
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560