คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช BC-32196

260฿

รหัสสินค้า: KP-32196 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช BC-32196
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                              
*พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                        
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          
*การวางแผนกำลังคน                                                                                              
*การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร                                                                                 
*การบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                  
*การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                    
*ค่าตอบแทน                                                                                                       
*การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                                          
*การพัฒนาระบบงาน                                                                                              
*งานสวัสดิการ                                                                                                      
*กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                  
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                 
*การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม                           
*การประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                      
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                        
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                     
*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.