คู่มือสอบนิติกร พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                             
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                               
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                            
*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                              
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                          
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มฉบับที่ 2. พ.ศ. 2557                                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                    
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                    
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3.                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์