คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2558     
*พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                  
*รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก  การตกแต่งภายใน  การจัดองค์ประกอบของสวน การจัดพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยในอาคาร  การปรับปรุงซ่อมแซม  และดังแปลงอาคารให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  
*รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการออก แบบชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                          
*เทคโนโลยีการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ การประมาณราคา และการจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหน่วยงาน และความต้องการของผู้ใช้อาคาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                                                   
*การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงและซ่อมแซมดัดแปลงอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่กำหนด โดยคำนึงถึงหลักวิศวกรรม และความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร                              
*การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร  การผังเมือง และสิ่งแวดล้อม                                                                                             
*ความถนัดด้านเทคโนโลยีการออกแบบ และการจัดทำแบบร่างเบื้องต้น เพื่อนำเสนอผลงาน                                                                                                       
*แนวข้อสอบภาคสนาม จำนวน 5 ชุด