คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                     
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                          
*การวิจัยทางด้านสาธารณสุข                                                                                          
*ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                                     
*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                            
*อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                    
*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                    
*สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                                                                                       
*การสาธารณสุขมูลฐาน                                                                                                
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                         
*การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน                                                                                         
*แนวข้อสอบอนามัยชุมชน                                                                                     
*แนวข้อสอบระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                
*แนวข้อสอบการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                      
*แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์