คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ.2550                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  
*การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ประมวลผลแปลความหมายข้อมูลจัดทำแผนภูมิหรือแผนภาพทางสถิติและนำเสนอเป็นรายงาน                   
*การกำหนดและจัดทำแบบสอบถามตามหลักวิชาการตรงตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหากำหนดการ สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ การประมวลผล  รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าสถิติ                                           
*ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างเหมาะสม                                                                      
*การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับสถิติ      
*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                          
*แนวข้อสอบรวมคณิตศาสตร์และสถิติ                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                
*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม