คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการ                                                                    
*การวิเคราะห์วิจัยด้านอาหารและสุขภาพของประชาชน                                                             
*ปัญหาโภชนาการ                                                                                                      
*การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน                            
*การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล และประเมินโภชนาการ                       
*แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มผู้นำชุมชน                                                   
*การค้นคว้าทดลองตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ                                                              
*การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                                    
*การควบคุมดูแลการบริการอาหารในโรงพยาบาลและโรงเรียน                                                    
*การควบคุมตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำหนด รายการอาหารโดยใช้หลักโภชนบำบัด                             
*การให้คำแนะนำทางโภชนาการและโภชนบำบัดตามแนวทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และบุคคลในวัยต่างๆ                                                                                                    
*การเผยแพร่ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ด้านความปลอดภัยในการบริโภค แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                                                                  
*แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร                                                                                 
*แนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ                                           
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                              
*พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522                                                                                   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                                            
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม