คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32059

270฿

รหัสสินค้า: KP-32059 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32059
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                     
*การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก                                                                          
*วัฒนธรรมเมืองและการจัดการทางวัฒนธรรม                                                                      
*ท้องถิ่นศึกษา                                                                                                           
*การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม                                                                        
*ขนมธรรมเนียมประเพณี                                                                                              
*วิถีชีวิตและภูมิปัญญา                                                                                                
*ประวัติศาสตร์ทั่วไป                                                                                                   
*ปรัชญาและศาสนา                                                                                                    
*ศิลปศึกษา                                                                                                              
*การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                       
*หลักและวิธีการจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                         
*วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์                                                                                              
*การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                                                                   
*ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                               
*ทัศนศิลป์                                                                                                              
*วิจิตรศิลป์                                                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                         
*เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                      
*เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                      
*เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.                                                                      
*เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.                                                                      
*เจาะข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.