คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                  
*การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                      
*การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                          
*การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                  
*ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                            
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                           
*การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                  
*การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                   
*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                          
*แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                          
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                          
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม