คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32004

270฿

รหัสสินค้า: KP-32004 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32004
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              
*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        
*การติดต่อสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน                                            
*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                               
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                          
*การเผยแพร่ข่าวผ่าน News Media                                                                                   
*การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                                                      
*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     
*การกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย                                                                                    
*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                     
*การผลิตรายการ การผลิตบทความเพื่อเผยแพร่                                                                    
*การผลิตสื่อ                                                                                                             
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                      
*การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                           
*การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0                                                                             
*การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                         
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                         
*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                       
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                             
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.