คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             
*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      
*หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                 
*การวิเคราะห์งบการเงิน        
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                     
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                             
*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                 
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                             
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                    
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                    
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                    
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                    
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.                                                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์