คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ปี 2561
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์                                                 
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                 
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                            
*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                        
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ต่างๆ                                                               
*การเผยแพร่ผ่าน News Media                                                                                      
*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                 
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                   
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                      
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                           
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์