คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                   
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543  
*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                         
*การจัดทำแผนปฏิบัติการ                                                                                             
*การจัดทำงบประมาณ                                                                                                 
*การติดตามและประเมินผล                                                                                           
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.