คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                                                      
*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          
*พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                   
*พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                
*พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                      
*พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       
*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                         
*ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์                                                                           
*แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์                                                                       
*แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                               
*แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                               
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม