คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์                                                                     
*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ การสรุปเหตุผล                                        
*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                                
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    
* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                
*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    
*เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม