เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ใช้สอบทุกตำแหน่ง ปี 2561 BC-31533

270฿

รหัสสินค้า: KP-31533 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ ใช้สอบทุกตำแหน่ง ปี 2561 BC-31533
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง                                                                     
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผลและสรุปความ ชุดที่ 1.        
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผลและสรุปความ ชุดที่ 2.        
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่ 1.                                  
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่ 2.                                  
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่ 3.                                  
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ชุดที่ 1.                       
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ชุดที่ 2.                       
*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ชุดที่ 3.                       
*ความรู้เบื้องต้นด้าน IT
*ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ                                                                 
*ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล                                                                                 
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                             
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                             
*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                              
*เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจและสังคม                                                              
*หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม                                                      
*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)