คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31564

280฿

รหัสสินค้า: KP-31564 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31564
สารบัญ
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                         -พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535             
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535      -การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                 -การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                               -การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                        -การบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                         -การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                     -การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                  @ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ                                                                                                          -คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                                          -พื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                 -ปริมาณขยะมูลฝอย                                                                                                                  -ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                          @ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม -ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย                                                                                                 -ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                            -ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                                        
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล