คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมสหกรณ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                  
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสหกรณ์                                                                         
*การวางแผน                                                                                                           
*การติดตามประเมินผล         
*การเขียนโครงการ                                                                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม