คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                                                      
*เจาะข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                  
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                
*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                              
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                         
*การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร                                                                               
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       
*การประเมินผลบุคคล                                                                                                 
*เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน