คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                              
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การจัดการองค์การ                                                                                                    
*การวางแผน                                                                                                           
*การประสานงาน                                                                                                       
*เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                              
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์