คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                                                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  1.           
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  2.           
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          
*หลักการ/แนวคิด แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                          
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารกำลังคนภาครัฐ                                               
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*แนวข้อสอบ การวางแผนและบริหารโครงการ                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                           
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                    
*ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล