คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด ปี 2561 BC-31113

270฿

รหัสสินค้า: KP-31113 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด ปี 2561 BC-31113
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                        
*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560                                                
*พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                                     
*ความรู้ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า                                                                                       
*ความรู้ด้านพิธีการส่งออกสินค้า                                                                                       
*พิธีการสำหรับสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน                                                                               
*คลังสินค้าทัณฑ์บน                                                                                                    
*เขตปลอดอากร (Free Zone)                                                                                         
*เขตประกอบการเสรี (IEAT-FREE ZONE)                                                                        
*วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ                                                                            
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                       
*นโยบายต่างประเทศ                                                                                                   
*เขตการค้าเสรี                                                                                                          
*ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                          
*ราคาศุลกากร                                                                                                          
*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                               
*เจาะแนวข้อสอบโครงสร้างภาษาอังกฤษ                                                                   
*เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ                                                                 
*เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ                                                            
*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          
*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                       
*การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking                                                                            
*การเขียนข้อสอบวัด “การคิดวิเคราะห์”                                                                              
*แนวข้อสอบ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 2.