คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด 
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ 
*ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง 
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553 
*ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ 
*หลักการบัญชี และการบันทึกรายการทางบัญชี 
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3. 
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4. 
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 5.