คู่มือสอบบรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบบรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                         
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                          
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                     
*ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                             
*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                             
*บรรณานุกรม ดรรชนี แบะสาระสังเขป                                                                            
*การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                         
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                 
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์