คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี ปี 2561
สารบัญ

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   
*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             
*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                         
*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             
*การเรียนรู้ตามอัธยาศัย                                                                                               
*การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                                           
*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                  
*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                      
*ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนสำหรับตำแหน่งครูอาสาสมัคร                                           
*หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้                                                                                  
*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้                                                                
*แนวข้อสอบ จิตวิทยาและการแนะแนว                                                                          
*การจัดทำฐานข้อมูล                                                                                                   
*การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป                                                                               
*การใช้ Program Microsoft Word พร้อมข้อสอบ                                                                
*การใช้ Program Microsoft Excel พร้อมข้อสอบ                                                                 
*การใช้ Program Microsoft Power Point พร้อมข้อสอบ                                                        
*การใช้ Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                          
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ