คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                 
*พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561                                                                                       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                              
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         
*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          
*เจาะข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                    
*เจาะข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                              
*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์