คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข                                        
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การ และ การจัดการ                                                                            
*การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต                                                                                             
*เจาะข้อสอบ วางแผน การบริหารโครงการและงบประมาณ                                                  
*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์