คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                           
*แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปัจจุบัน                                                      
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2519                                         
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2532                                         
* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2532                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                    
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                    
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                     
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3.                                                       
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                 
*  แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.                                                                 
*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์